13/06/2012

Wg- / Wh- / Wi- : Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Wgeuw

-eux, cf. Ugeux.

 

JG

Wgeuw

zie Hugue(s).

 

FD

Whal(l)e, van der

zie van de Wal.

 

FD

Whit(t)aker

PlN Whitacre (Warwicks): witte akker of Wheatacre: tarweveld (REANEY).

 

FD

White

Whiteman: E. BN White: wit. Vgl. De Witte.

 

FD

Wia(i)me

Wiams, zie Williaume.

 

FD

Wia(u)mont

Wyaumont, Wio(n)mont, Vriamont: PlN Willemont in Tintigny (LX). Zie Wilmont i. Of (Bois de) Viaumont in St-Léger (LX) (J.G.).

 

FD

Wiaime

cf. Willeme, -aime.

 

JG

Wiame

cf. Willa(u)me.

 

JG

Wiamont

cf. Wiaumont.

 

JG

Wiams

Génitif néerl. de Wi(y)ame = Guillaume.

 

JG

Wiander

NF attesté à Warsage depuis 1839, p.-ê. mis pour Viander, habitant de Vianden [FD].

 

JG

Wiander

Spelling voor Viander (BRECH.), afl. van PlNVianden(GH).

 

FD

Wiard

Wia(rt), Wyard, -art, Wuiart, Woiart, Viard, -art, Wuyard, Cuidard, -art, Guiart, Guyart, Guitard, -art, Guittard, Gietaert: Patr. Rom. vormen van de Germ. VN wid-hard 'hout-sterk': Withardus, Wi(h)ardus, Viardus, Guitardus (MORLETI). 1244 Wiardus de Ulmo, Laon (SMT I); ± 1300 Gilles Wiars, Artesië (BOUGARD); 1365 Wiart le Franchois, Bergen (DE COCK); 1348 Phelippe Wiart, Dk.(TdT).

 

FD

Wiard

Wiart, Wyard, Wyart, Wuyard 1154 «Wiardus» CartStHubert, 1176 «Wiardus de Satanai» CartOrval, 1257 «la femme Wiart de le Chapelle» BaillNivelles, 1275-76 «Henriés li fius Wiart» RegTournai, 1286 «Wyars Pietdochon» CartBinche, 1296-1302 «Gilles Wiars» ImpôtArtois, 1358-59 «Wiars Escou-vars» PolyptAth, 1364 «Jakemars Wyars» PolyptAth, 1365 «Wiart le Franchois manou-vrier», «Jehan Wiars des cambiers» Taille-Mons, 1499 «Willamme Wyart» TerrierNaast, 1543 «Jehanne et Rosé Wiart» Ladeuze, 1575 «Collin Wyart» DénFlorenville; nom issu de l'anthrop. gémi, wid-hard.

 

JG

Wiaumont

Wyaumont, Wiomont, Wionmont, Wiamont. Nom d'origine: e.a. Bois de Viau-mont, à Saint-Léger (Lx).

 

JG

Wiaux

Wyaux. 1519 «Jaequemars le Wieaux» Ladeuze ; var. du précédent ou dérivé en -aux de Guy, cf. Guy aux.

 

JG

Wiaux

zie Guiau(x).

 

FD

Wib-

Thème anthropon. issu de Wibaut, Wibert ou Wibo(u).

« Dérivés: Wibail, -aille; Wibaillie, Wyb-. 1551 «Jacques Wibaille» BourgNamur. -Wiblet. 1240 «Vimini Wibelés» NécrArras, 1275-76 «Marions li amie Wibelet Biet», 1302 «Wibelés li cordiers» LoiTournai. - Wibin.

 

JG

Wibail

Wybaillie, Wijbaillie: Patr. Hypercorrect voor Wibaux of afl. van Wiboud/Wibert. 1551 Jacques Wibaille,Namen(J.G.).

 

FD

Wibaut

-ault, -aux, Wuibaut, Wui(l)beaux, Wybaux, -auw, Wibou, Wybou(w), Wiebou(w): Patr. Rom. vorm van de Germ. VN Wiboud, achteraf weer geadapteerd aïs Wybauw. 1166 D. Johannis filii Wibaudi, Laon (SMTI); 1394 Jehan Wibaut (MORLET).

 

 

Wibaut

Wibault, Wibaux, Wybaux, Wybauw, Wuibaut, Wuibeaux. 1295-1302 «Guifrois li Wibaus» ImpôtArtois, 1528 «Martin Wi­bault» BourgNamur, 1639 «Nicolas Wibaux», 1664 «Pierre Wibau» BourgNamur; nom issu de l'anthrop. germ. wig-bald.

 

JG

Wibbelt

Zie Wiboud.

 

FD

Wibert

-ler, -lez, Wybert, Vuibert, Vuybert, Wipier, Wigbers: Patr. Germ. VN wîg-berht 'strijd-schitterend': 826 Wigbertus, 1047 Wibertus, Cent (GN). 1275 Phelipron Wibert, Lessen (VR uov°); ±1300 Wibers de Trezele, Artesië (BOUGARD); 1365 Wibiert Barbe, Bergen (HEUPGEN); 1397 Wibeert Lee, Ktr. (SR 2or°).

 

FD

Wibert

Wibier, Wibiez. 1235 «Wibiert de Moriel Porte» ChirTournai, 1240 «Wiberta feme Wibert» NécrArras, 1246 «Wibertus de Utricurt» CartVal Benoît, 1270 «Wibers li Sieliers» DettesYpres, 1272 «Wibertus de Camba» PolyptVillers, 1286 «Wybiers li fius Aloul», «Wybers li Forestiers» CartMons, «Wybert le Crespe» CartBinche, «Wibers H

Bagnies», «Jakèmes li fius Wybert» CartLes-sines, 1289 «Gylos Wibers» CensNamur, 1303-7 «Jakemart Wibert» PolyptSalzinnes, 1365 «Wibiert Barbe des viniers» Taille-Mons ; nom issu de l'anthrop. germ. wig-berth, cf. Guibert.

 

JG

Wibin

Patr. Vleivorm van Wibert of Wiboud.

 

FD

Wiblet

Patr. Dim. van Wibert of Wibaut. 1240 Vimini Wibelés, Atrecht (NCJ).

 

FD

Wibo

Wybo, Wibou, sans doute aussi Wybon. Nom issu de l'anthrop. germ. wîga-bodo > Wibode, souvent confondu avec les noms en -baud, cf. Wibaut [FD]. Pour la var. Wibou, on doit tenir compte aussi du prénom fém. d'origine germ. Wibour, bien attesté, cf. s.d. «Wiburgis uxoris Lamberti de Ponte» Obit-Huy, 1272 «lohannes maritus Wiburgis» PolyptVillers, 1289 «Wibours li suer Florart» CensNamur, 1365 «Jehan Wibour tellier» TailleMons.

 

JG

Wibo

Wybo, Wijbo, Wybon: Patr. Germ. VN Wibode: wîg-bodo 'strijd-bode'. Wigbodo (Fm.). Zie ook Wiboud.

 

FD

Wiboud

-ou(t), -aut, Wigbout, Wigbolts, Wiebols, Wiebel, Wibbelt: Patr. Germ. VN wîg-balth 'strijd-moedig': Wigbold (Fm.). 947 Wiboldus (GN). Wiboud en Wibode werden vaak met elkaar verward. 1274 Gossuin Wibout = Gossuini Wibode, Wg. (DEBR. 1980); 1298 Boid Wiboud, Kales (GYSS. 1963). Vgl. Wibaut.

 

FD

Wibrin

1472 «Jehain de Wybren», «le joene Wybren» DénLaroche, 1487 «Colin de Wy­bren» JusticeBastogne, 1544 «Collin Wy­bren» DénStavelotMy ; nom d'origine : Wibrin (Lx).

 

JG

Wibrin

PlN(LX).

 

FD

Wibrin

Proven. Loc.

 

EV

Wic(k)-

Thème anthropon. issu d'un anthrop. germ. en Wig-, cf. Wicquart [FD]. » Forme simple: Wick, Wicke. 1676 «Jas-pard Wuicq » RuageAth. « Dérivés: Wicket, Wiket. Ou bien var. de Wilket, cf. 15.12.1547 «We dit Wicket délie saulx» [JL, NFw]. - Wikin, Wicken. - Wico. 1750 «Hubert Wicot» Vitrival, 1778 «Jean-Joseph Wicot» BourgLiège.

 

JG

Wicart

Wicca(e)rt, zie Wyckaert.

 

FD

Wich(e)

Wick.  1. Proven. Wiche, ,,Endroit    marécageux".     Synon. :

Del-   -wiche,   -wick.   Diminutif : Wi(c)ket. N° 231. — 2. V. WID (Wik).

 

EV

Wich(e)

zie Wicke, Delwiche.

 

FD

Wichand

zie Wigand.

 

FD

Wiche

Surnom: soit de moy. fr. (Nivelles) wische 'rouleau de charpie', w. (Huy, Nivelles) witche 'amadou, mèche de lampe à l'huile grasse' FEW 17, 578b, soit w. (Jauchelette) witche, wetche 'huche' FEW 4, 519a (Remacle, Étym. 221), cf. Delwiche, plutôt qu'hypocor. du thème Wig- /Wic-, cf. Guiche [JH].

 

JG

Wichele(e)r

Wiggeleer, de Weggheleire, de Weygeleire, Weygeleir: Mnl. wichelare, -eer: waarzegger, voorspeller. 156 e. Heinrecs Wigheleeren, Mb. (A.BAERT); 1556 Adriaan de Wicheleer, Aw. (AP).

 

FD

Wichelen, van

PlN Wichelen in Dend. (OV). 1269 Walterus de Wigheline = 1280 Watirs de Wichline = 1300 décima Walteri de Wicline, Hulst (DEBR. 1980); 1583 Hendrik van Wichelen, Bs. (AP).

 

FD

Wichen, van

PlN Wijchen (G).i735 Cornélius van Wichen, Utrecht (vader van) Joannes van Wiggen = van Wijchen, Bunnik (PDB).

 

FD

Wicher

Wiechers, Wei(c)ker: i. Patr. H. en Ndd. vormen van de Germ. VN wîg-hari 'strijd-leger'; zie Wyckers i. Of wîg-ger 'strijd-speer'. 1312 Wichgerus, Riga; 1513 Weiker Frosch, Frankfort (BRECH.). - 2. Vaak verkort < Wichert. 1445 Chr. Weiker = Weikirt, Freiberg (BRECH.).

 

FD

Wichert

Wiechert, Weichert, Weigert, Wickert, Weickert: i. Patr. Hd. en Ndd. vormen van Germ. VN wîg-hard; zie Wyckaert. - 2. Vaak verward met Wicher, Weicker; zie Wicher 2.

Wichgers, zie Wigger(s).

 

FD

Wichman(s)

-mann, Weygman, Wiegman(s): Patr. Germ. VN wîg-man 'strijd-man'. 1052 Wigmannus; 1096 Wichmannus magister (GN). 1541 Peter Wychman, Hemiksem; 1570 Aart Wichmans, Zutphen-Aw. (AP). Zie ook Wyckmans.

 

FD

Wicht

D. BN. Mhd. wiht: kabouter, dwerg.

 

FD

Wicht

Probabl. surnom: ail. Wicht 'nain' [FD].

 

JG

Wichterich

PlN (NRW).

 

FD

Wicka(e)rt

zie Wyckaert.

 

FD

Wicke

Wick(en), Wickens, Wick(e)s, Wieken, Wycke(ns), Wykes, Wix, Wijk, Wyk, Vuijk, Weick, Wich(e): Patr. Wikke, bakervorm van een Germ. wîg-naam (vgl. Wyckaert, Wyckers):

Wicco, Wikko (Fm.), Wîgo (STUDERUS). STARK denkt ook aan ass. < Wilke. 1261 Wike Reviaus, Atrecht (NCJ); -1300 lohannis Wicke, Ktr. (DEBR. 1980); 1355 Beatrise Lodewijc Wics dochter = 1374 van Beatrisen Wieken; 1352 Joes Wicke, Ktr.; 1526 Wycke vander Strate, Dentergem (DEBR. 1970); 1449 Jan Wijckens, Mb. (A.BAERT).

 

FD

Wicke(re), de

Wyckers, Wijckers, Wijker, Weiker, Wey(c)ker, Vickers: i. BerN van de waarzegger, voorspeller, wichelaar. Vgl. Wicheleer, de Waersegger. 1243 Balduini dicti Wicre, St.-B.-Vijve (DEBR. 1980); 1376 Lammin de Wickere, Ip. (BEELE). - 2. Het Iw. kan worden verklaard door reïnterpretatie van het Patr. Zie Wigger(s) i.

 

FD

Wickerath

PlN Wickrath (NRW). 1217 Otto de Wikerode, Keulen (CVD); 1281 Theodericum de Wyckeroede, Xanten-Luik (AVB).

 

FD

Wickeren, van

Ndd. PlN 1671 zu Wickeren, Wiedenbriick (NRW). 1708 van Wyckeren, Hassum(NRW)(PDB).

 

FD

Wickert

zie Wichert.

 

FD

Wicket

Wiggett, Wiket: Patr. Dim. van Germ. wîg-naam. Zie Wicke. 1284 Walter Wyket, Suffolk (REANEY). 1338 Emmelos Wykete, Atrecht (NCJ); 1396 Stevenaert Wijcket, Amengijs (DE B.).

 

FD

Wickhuys

zie Wijckhuyse.

 

FD

Wickmayer

BerN: meier van een bepaalde wijk, stad, vgl. D. Wichgrefe 'wijkgraap. 1693 Wickmeyer, Holzhausen; 1727 Johann Wichmeyer, Bodensee (PDB).

 

FD

Wicks

zie Wicke.

 

FD

Wicle, van de

Foute lezing van Van de Wiele.

 

FD

Wicot

1.   Proven.   Wicourt   (Dép. Noville-lez-Bastogne). N° 245. —

2.  V. WID (Wik).

 

EV

Wicot

Patr. Dim. van Germ. wîg-naam.

 

FD

Wicquart

-uaer, zie Wyckaert.

 

FD

Wicquart

Wickaert (forme flamandisée). 1212 «Wicardus» CartStHubert, 1249 «Wicart Daride» ChartesHainaut, 1276-77 «Wikart» CharitéTournai, 1279-80 «Wicart de Wicart-sart» RegTournai, 1295-1302 «Jehans Wi-cars» ImpôtArtois, 1302 «Piérès Wikars» LoiTournai, 1358-59 «Gilliars Wikars» Po­lyptAth, 1365 «Gilliart le Machon Wikart le machon» TailleMons; dérivé pic. de l'anthrop. germ. wig-hard, cf. Guichard.

 

JG

Wicrinck

Wierinckx. Hypocor. néerl. en -inc de l'anthrop. germ. Widerik, qui a donné Wéry.

 

JG

Wictor

zie Victor.

 

FD

WID

,,Bois". Racine germanique ayant servi à former des N. de baptême. Adaptations régionales de l'initiale : G(u), Qu, K(w), C. La consonne finale a subi lec mutations habituelles. N° 126. Le cas régime normal est Widon ou Guidon. Le cas régime inversé est Wind, avec les mutations habituelles de la consonne finale. N° 126.

On attribue aux formes dérivées des sens qui peuvent être également déri­vés : Wik, ..Combat" (Défense du domaine), Win, ,,Ami" (Habitant du domaine), Wiz, «Gouvernement (du domaine)". (Com. : les sens dérivés de Wald. V. WALD).

 

Prototype : Au cas sujet : Guy, Vith ou Veit. Au cas régime : Guidon (N. de Saint).

N° I. Cas sujet.

A.  Forme Wid.

I.  N. simples.

1.  Weyt, Veyth, With, Witte. Witt-, Wid-, Wyd-, Vid- -(e)-man(s).

2.  Weyts,   Feyts,  Wi(e)ts,  Vi(d)ts,  Wuy(d)ts.  Weyt-,  Feyt-, Wid-, Wuyt- -ens. Guidon, Quitton, Kitzen, Quiddoes.

II.  N. simples avec suffixes.

W.- -ino, -ing : Feyt-, Quit- -in(g)   -yn. Wittinck.

W.-atto, -ak, -ek(in), -ok, -ez, -iz : Vid-, Vit- -a, Wuyta(c)k. Vid(r)equin, Weytjens, Vidick, Wyth-, Wid-, Witt- -o(e)ck, -o(u)ck, -o(o)ghe, Guid- -ez, -ée. Weyd-, Wid-, Wyd- -itz, -isch.

III.  N. composés.

W.-bald : Witte(n)bol(s).

W.-bard : Wittebord.

W.-kard: Weydert, W(u)id-, Wyd- -art.

W.-bari : Wi(e)d- -ier, -y. Feyter.

W.-maru: Guimard, Wid-, Witt-, Vid- -me(u)r, -ma(e)r.

W.-rïc : Wid-, Wit-, Vit- -ry, Witte- -ryck, -rick.

W.-sad (-sal) : Wittesal.

W.-waà : Vidua.

W.-wald: Wyd-, Vid- -(e)au, Vida(e)l(e).

B.  Forme Wi (Guy).

I.  N. simples.

Guy, Guyon, Gyo.

II.  N. simples avec suffixes :

W.- -etto, -otto: Wi-, Gui-, G(u)y- -et(te), -ot. W.-elin : Guylaine,

III.  N. composés.

W.-bald: Wi(e)-, Wy- -beld, -bold, -bau(l)t, -bauw, -bo. Gey-,

Gui- -bol, Gybbels. W.-bard : Wi-, Gui- -bert, -bier, Guypers. Abréviations : Wib- -in,

-yn, Guypens.

W.-bard : Wi-, Wy-, Guy- -ard, -a(e)rt. W.-helm : Wiame.

W.-maru : Gei-, Gui-, Guyo- -mar(t). W.-wad (-wand) : V. Wik-ad (-and). W.-wald : Guy- -aut, -aux.

439

C,  Forme Wik (Guise).

I. N. simples.

Guigue, Guyghe, Cuyck, Quick, Kicq, V(u)yg. Wyck-, Weick-, Weich-, Wuyck- -mans. Quix. Kie(c)k-, Kuyck- -ens.

IL N. simples avec suffixes.

W.- -etto,  -otto : Wi(c)k-  -et,  -ot, Vicot. W.-elin : Guisglain.

III. N. composés.

W.-ad (-and) : Wieg-, Weyg-, Vig-, Guisg- -and, -ant(t), -andt. W.-hard:   Wick-,   Wyck-,   Weyg-,   Weyck-,   Weich-   -(a)ert(s),

Wigg-, Wieg- -ers, Wigerus, (s)Wigg-, (s)Weygers, Guichard.

Avec suffixe de dépendance : Wiegerinck. W.-rad f-ran) : Wigren.

D.  Forme Wiz.

I.  N. simples.

Weys, Wisse, G(e)ysse, Kiess, G(h)ysse, Ghiste. Geysse-, G(e)yse(r)-, Wits-, Wyts-, Weys-, Wiese- -man(s), Wies(s)-, Wiez-, Gys- -ens. Guis-, Guiz- -on.

II.  N. simples avec suffixes.

W.- -etto, -otto : Gu(i)ss- -et, -ot. W.- -ekin, -ik : Geyskens, Guzik. W.-elin: Ghysselen, Ghis-, Gus-, Ghis- -l(a)in. W.-ling:  G(h)eys-,  Gh(e)ys-,  Gys-,  Ghist-  -elinck(x),  -elynck, -eling.

III.  N. composés.

W.-ad (-and) : (S)cheisch- -ant, -antt.

W.-bard :   Gis-,   G(h)ys-   -bert,   -brecht.   Abrégés :   Ghis-,   Gus-

-b(a)in.

W.-hard: Guissart. W.-hari: Wis-, Wiz- -e(u)r. W.-helm: Wisimus (Wiz-em). W.-wald: Wis(s)-, Ghys- -el(s).

N° IL Cas régime inversé. A. Forme Wind. I. N. simples.

Kint, Kinds. Quint-, (K)wint- -en(s), -iens, IL N. simples avec suffixes. W.-ino : Quint- -in, -yn. W.-ekin : Wind- -jens, -gen. W.-ling : Windelin(ck)x.

 

III. N. composés.

W.-hard : Wind-, Wint- -er(s), Quintard. W.-rad: Winteroy. W.-rik : Winderickx. W.-wald: Wind- -al, -els, -ey.

.     .

B.  Forme Win.

I.  N. simples.

1.  Winne, Quinn, Kin, Schein, Guigne, Vigne.

2.  Wyns,   Wins.   (s)Winn-,  Wyn(n)-   -en(s),   -enne.   Quienen, Vign-, Qui(g)n-, Kin- -on.

II.  N. simples avec suffixes.

W.- -etto, -otto :   Win-,   Vign-,   Quin-,   Ghin-,   Guign-   -et,   -ez, -ot(te), Kin- -at, -et.

III.  N. composés.

W.-ad (-and) : Win-, W(e)yn-, Guin- -and, -ande, -andt, -ants,

-andy.

W.-bald (abrégé) : Kimpe.

W.-hard : Win-, Guign-, Kin-, Quin- -ard, -art, -ert. W.-hari : Wign-, Vign-, Ghign- -y. W.-wald : Quin- -al, -aud, -(e)au(x), -el, Kinable.

C.  Forme Wink.

I.  N. simples.

Vinck, Vincq. Guinchon.

II.  N. simples avec suffixes. WAing : Wingelinckx.

III.  N. composés.

W.-hard : Quinckhard, Vincart, Winckert.

D.  Forme Winz.

I.  N. simples.

Wins, Wyns, Kint(z). Quins-, Quinch-, Vins- -on.

II.  N. simples avec suffixes, W.-otto : Vinçotte. W.-ino : Quinsin.

 

EV

08:56 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

Bravo pour votre super produit, plus ou moins complet et précis, interminable existence à votre blogue.

Écrit par : cote match france honduras | 15/06/2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.