22/08/2012

M-: Belgische familienamen / noms de famille belges / belgische Zunamen / noms d' famile bèljes / belsch Nimm

Mathys(en)

-ysse(n(s)), zie Mathias.

 

FD

Matias

zie Mathias.

 

FD

Matillard

cf. Math-.

 

JG

Matillard

Patr. Afl. van VN Matheus of Mathias. 1620 Catherine Matillard, Waver (HERB.); 1663 Tossanus Matilliaert, Waver (MUL VI). Vgl. Mateljan.

 

FD

Matillard

V. Matelart.

 

EV

Matin

Matyn, cf. Math-.

 

JG

Matin

-yn, Mathyns: i. Fr. mâtin < Ofr. mastin: waakhond, huisknecht. Vgl. Mastin. 1216 Hersendis Matinée, Oc. (MORLET). - 2. Patr. Vleivorm van Matheus of Mathias. 1524 Johan Mattin, Stavelot (J.G.).

 

FD

Matis

Matisse, Matthis. Francisation de Ma­thys [le peintre Henri Matisse était né à Cateau (Nord) en 1869].

 

JG

Matis(se)

zie Mathias.

 

FD

Mativa

Mativat. Nom d'origine: Mativa, w. è pré Mativa (= val de Mathieu), à Liège.

 

JG

Mativa

Proven. ,,Vallée du sieur Mattier".

 

EV

Mativa(t)

Mathivat, Matival: i. PlN (le pré) Mativa in Fetinne (LU): val (de) Mathieu (HERB.). 1353 Johan en Matiervaas, Luik (SLLIV). - 2. Afl. van VN Mathieu. Vgl. Mathivet. 1366 Giloy Matiffais = 1380 Gilon Matifas, Luik (AVB).

 

FD

Maton

-ons, Matton, Mathon, Mathon(n)et, Matonnet: i. Ofr. maton: gewrongelde melk, kwark, wrongel. BN, vgl. Wittevrongel. 1152 Johannis Matun = 1166 J. Matun, Laon (SMTI); 1430 Jannes Mathoens, Diest (VdP). - 2. Patr. Vleivorm van VN Mathieu (Mattheus, Matthias). 1260 Matheus dictus Matons = 1260 Mathiers Matons = 1281 Mathias dictus Mations; 1311 Ludovicum Mathonet filium Nicolai Mathon, Luik (SLL II-III); 1340 Matheus Mathon de Sains (MORLET). - 3. In de i/e e. werd de FN Mouton door voortonige klinkerversterking tôt Matton. 1696 Gillis Mouton = Matton; 1691 Maria Mouton = 1765 Maria Matton, Sint-Joris -Oedelem (med. R. Debbaut, Cent).

 

FD

Maton(et)

Matot, Matoul, cf. Math-.

 

JG

Matorin

zie Mathurin.

 

FD

Matot

Mattot, Mathot, Matos: Patr. Vleivorm van Matthieu (Mattheus, Matthias). 1340 Mathieu dit Mathos.Luik(BODY).

 

FD

Matoul

Mathoul, Metoul, -oel: i. Metr. W. vleivorm op -ouïe van HN Mathieu. 1347 dame Matoule, Borgworm (HERB.); 1435 Aarken Matoelen Reiner Mathoelen soen, Zolder (VANB.). - 2. Patr. Zie Matout.

 

FD

Matout

-oux, -oui, Mathoul, -ou(x): Patr. Rom. vorm van Germ. VN macht-wulf: Mahtulfus, Mahdolf (MORLET I). Zie ook Matoul.

 

FD

Matrai

-ay, zie Mathurin.

 

FD

Matray

1649 «Jehenne Matreau» Aywaille, cf. aussi 1348 «en Matreal fosse», w. è matrêfos-se, topon. à Vottem; dérivé, avec suffixe dou­ble -er-eau, de Math(ieu).

 

JG

Matric(h)e

-ise, -ige: BN Ofr. matrix, meautris, meretris < Lat. meretrix: lichte vrouw, prostituée.

 

FD

Matrice

Matriche, Matrige, Matrise, w. Matridje. Paraît aussi être un dérivé, avec suffixe double, de Math(ieu).

 

JG

Matringhen(d)

PlN Matringhem (PdC). 1150 Willelmo de Matringehem; 1450 Jehan de Matringhen, PdC (DF X); 1271 Marsile de

Matringehem, Atrecht (NCJ).

 

FD

Matroul

Matroule, Matroulle. Probabl. dérivé, avec suffixe double -er-oule, de Math(ieu).

 

JG

Matroul(le)

Metr. Afl. van Mathieu (J.G.).

 

FD

Matroye

zie Mathurin.

 

FD

Matsaert

Proven. 1. Mutsaert, ,,Fagot" (L.D.). — 2. Martby-Sart (Dép. Embourg).

 

EV

Matsaert

zie Machart. BerN van de metselaar; afl. van Mnl. mâche, matse. 1414 Wulffaert Mâche, Ktr. (DEBR. 1958); 1304 Hannekin Metshart, Oud. (CG).

 

FD

Matschke

D. Patr. Var. van Matzke < Matheus.

 

FD

Matson

zie Matheson.

 

FD

Matt-

-a, -ard, -ay, -e. V, MAD.

 

EV

Matt, van der

zie van der Maeten.

 

FD

Matta

cf. Mattard.

 

JG

Matta(i)gne

zie Mata(i)gne.

 

FD

Mattagne

Mattaigne, cf. Matagne, Mataigne.

 

JG

Mattagne

Proven. Matagne  (Loc.).

 

EV

Mattalon

zie Mathelet.

 

FD

Mattan

Wsch. var. van Matton.

 

FD

Mattard

-ar(t), -a, Matha(r), Matart, -a(s): 1. Patr. Afl. van HN Mattheus. 1303 van Woutre Matarde, Oostkerke (VERKEST); 1377 Clais Mattaert.Ktr. (DEBR. 2002); 1384 Mahiet Mathart, Villers (MARCHAL). - 2. Zie Meddaerts.

 

FD

Mattard

Mattart, Matta, cf. Math-, Mathar.

 

JG

Mattau

Patr. Dim. van VN Mathieu.

 

FD

Matte

1348 «Matte, vesve de Tilman» Liège; hypocor. de Mathildis; cf. Mathen(s).

 

JG

Matte

Mat(s), Mate, Matthe, Mathe(n), Matten(s), Mattes, Met(te), Metten(s), Vermet(ten): Metr. Matte/Mette, oude korte vorm van Germ. meisjesnaam Machteld, Mathilde. Mechthild= Metke = Matke, Breslau (REICHERT); Matta

(Fm.); 1280 c. Mattam de Wysant; 1398 Matte de le

Maisele; 1395 Heine Mattenzone, Ip. (BEELE); 1293 Maghtildis dicta Metta Creyten, Diest (F.C.); 1296 Mahaut = Mate de Hammes, Kales (GYSS. 1963); 1360 Claes Vermetten, Diest (CLAES1986); 1398 Marie Matte, Wev. (DEBR. 1970); 1400 Mette = Mechtelt van Gelre, Mtr. (SKM); 1443 Laureins Metten, Kasterlee (MAR. 1966). Matte, zie Matet.

 

FD

Matteeus(s)en

Mattei, zie Matheus. Mattelaer(e), Mat(t)elart, Mathelart: Mnl. madelaer: zaakwaarnemer, zaakgelastigde, boedelredder. BerN. 1313 Hanne die Madelare; Wouter de

Madelare, Bredene (RYCKEBOER). - Lit.:lG 1980,281-4.

 

FD

Mattelaer

cf. Mathelar(t).

 

JG

Mattelaer

Profess.   1.   Mattemaker, ,,Fabric. de nattes". — 2. V. Mate-

lart. Matt- -ele, -elet, -elinckx, -ens, -ez. V. MAD.

 

EV

Mattelet

-elé, cf. Mathelet.

 

JG

Mattelet

-lé, -lin, -lein, zie Mathelet.

 

FD

Mattelin

cf. Mathelin.

 

JG

Matten(s)

1. Zie Matte. - 2. Verscherping van Maddens. 1707 Gillis Maddens; 1724 Gille Mattens, Gullegem (COUSS.).

 

FD

Matten(s)

cf. Mathen(s).

 

JG

Mattens

1250 «Egidius de Mathen» Cortil-Wodon; probabl. génitif de Matte < Mathildis.

 

JG

Matter(s)

1. BerN van de mattenmaker. 1280 Hanninus Matière; 1326 Clais Matters wijf; 1375 Jan de Maître; 1268 Alardum Matmakere, Ip. (BEELE). - 2. Obd. Matter < PlN Matte: grasveld, weide (made, maat, meet).

 

FD

Mattern(e)

1.  Proven.  Materne ou Materna (Ane. N. de Mater, Loc). —2. V. MAD.

 

EV

Mattern(e)

zie Materne.

 

FD

Matterne

cf. Materne.

 

JG

Mattet

-ez, zie Matet.

 

FD

Mattet

Mattez, Marthe, cf. Mathez.

 

JG

Matteu

zie Matheus.

 

FD

Matteys

zie Mathias.

 

FD

Matthé

Matthe(e), zie Matet.

 

FD

Mattheeff

zie Matheus.

 

FD

Matthees(s)en(s)

zie Matheus.

 

FD

Mattheeus(s)en(s)

-e(e)uws(en), -eus(s)en(s), -euws(en), -ews, -es(sen), zie Matheus.

 

FD

Mattheeuws

Génitif de néerl. Mattheeuw, Ma­thieu.

 

JG

Mattheus

Mattheus, Mattheus, Mattheus, au génitif: Mattheeusen -eeussen, -eussen, Mattheussens; cf. Matheus.

 

JG

Matthey

zie Matheus, Matet.

 

FD

Mattheys

-eys(s)en(s), Matthia(s), Matthies(en), zie Mathias.

 

FD

Mattheys

Matthijs, Matthys, au génitif: Matthysen -yssen, -yssens; cf. Matheys, Mathys.

 

JG

Matthieu

Mattieu, cf. Mathieu.

 

JG

Matthieu(x)

-ieuwis, zie Matheus.

 

FD

Matthiis

Matthis, -iss(en), zie Matheus.

 

FD

Matthijns(sens)

Matthyns(sens), zie Matyns, Mathias.

 

FD

Matthis

cf. Matis(se).

 

JG

Matthue(s)

Matthu(s), zie Matheus.

 

FD

Matthys(en)

-ens, -sen(s), Matthijzen, -yzen, zie Mathias.

 

FD

Mattlet

cf. Mathelet.

 

JG

Mattlet

zie Mathelet. Matton(et), zie Maton.

 

FD

Matton(et)

Mattot, Matty, Maturin, cf. sous Math-.

 

JG

Mattot

zie Matot.

 

FD

Mattrel

zie Mathurin.

 

FD

Mattson

zie Matheson.

 

FD

Mattues

zie Matheus.

 

FD

Mattyns

-ijns, zie Matyns.

 

FD

Mattys

cf. Mathys.

 

JG

Mattys(s)en(s)

-ij-, zie Mathias.

 

FD

Mattyus

zie Matheus.

 

FD

Mattyzen

zie Mathias,

 

FD

Maturin

zie Mathurin.

 

FD

Maty(j)as

zie Mathias.

 

FD

Matyn

cf. Matin.

 

JG

Matyn

zie Matin.

 

FD

Matyns

Matt(h)yns, Matt(h)ijns: Soms wellicht gen. van Matyn, maar meestal wel hypercorrecte spelling voor Mat(t)hijs; vgl. Matthy(n)ssens.

 

FD

Matys

Matys(s)en(s), zie Mathias.

 

FD

Matyus

zie Matheus.

 

FD

Matz

Maats: D. Patr. < Mathias of Matheus.

 

FD

Matz

Prénom all. Matz (= Mathias), plutôt que nom d'origine: Matz (Oise et Seine-et-Oise).

 

JG

Matzen

Madsen, Madtson: Patr. Skand.-Ndd. < HN Matheus of Mathias. De Deen Lauritz Madsen ("1863) vestigde zich ça. 1890-1900 in Brugge en stichtte er de stomerij Madsen.

 

FD

Matzner

Afl. van PlN Matzen (B, BW, RP, Oostenrijk). Mau, zie de Mauw.

 

FD

Mau-

-bert, -bille.V. MAD (Ma).

 

EV

Mau- 

-fra,  -froy,  -ghuin,  -guy.  V. MAD (Ma).

 

EV

Mau-

-pain, -point. Mau bien, ,,Mauvaise propriété".

 

EV

Mau-

-quoi, -quoy. V. Maca.

 

EV

Maubach

Maubacq: PlN Maubach (BW, NRW).

 

FD

Maubert

Nom issu de Panthrop. germ. (avec aphérèse) amal-behrt (Fôrst. 91).

 

JG

Maubert

zie Malbert.

 

FD

Maubeuge

Nom d'origine: Maubeuge (Nord), etc.

 

JG

Maubeuge

Proven. 1. Loc. fr. — 2. Dép. Ochamps.

 

EV

Maubeuge

zie De Maubeuge.

 

FD

Maubille

cf. Mabille.

 

JG

Maubille

zie Mabille.

 

FD

Maubray

Proven. Loc.

 

EV

Maubrun

Proven.  Mâle Braine   (L. D.). ,,Méchant ruisseau fangeaux".

 

EV

Maucaire

1. Proven. Mauvais chera, ,,Mauvais chemin carrossable"   (L.

D.). — 2. V. MAD et Machairas.

 

EV

Mauchamps

Mauchant, Mo(n)champs, Mouchamps: PlN Malchamps in Sart (LU): slecht, kwaad veld. Mochamps in Tenneville (LX). Vgl. Quatacker.

 

FD

Mauchamps

Nom d'origine: Malchamps, w. mâ-tchamps, à Sart (Lg).

 

JG

Mauchard

Serait une var. de Mouchard (comm. O. Sobry).

 

JG

Mauchard

zie Malchair(e).

 

FD

Mauchien

BN mal chien: kwade hond. 1348 Jean auchien,Luik(SLLIV).

 

FD

Mauchien

Proven.   Mauvais    chin, ,,Mauvais chemin".

 

EV

Mauchien

Surnom: littér. mal chien 'mauvais chien'.

 

JG

Maucler

BN Mau clerc: slechte klerk. Vgl. Monbailli. 1304 Wiart Mauclerc, Oc. (MORLET); 1351 Goffin Maucler (SLLIV).

 

FD

Mauclercq

Car.     mor.     ,,Mauvais clerc".

 

EV

Mauclet

cf. Maclet.

 

JG

Mauclet

zie Maclet.

 

FD

Mauco(u)rt

zie Macor, Macours..

 

FD

Maucolin

BN + Patr. Kwade Colin (Nicolaas).

 

FD

Mauconduit

Monconduit (forme nasalisée). Fr. mal conduit 'mal élevé' FEW 2, 1023b, sur­nom de dévergondé, qui se conduit mal, etc.

 

JG

Mauconduit

Monconduit: BN Ofr. mau conduit: slecht opgevoed, die zich slecht gedraagt. Vgl. Maldoy. 1326 Michiel Mauconduit (ROBII).

 

FD

Maucourant

cf. Malcourant.

 

JG

Maucourant

V. Malcourant. Maucq.   1.   Proven.   Mauge    (Dép.

Hamois). — 2. V. MAD (Mak).

 

EV

Maucourant

zie Malcourant.

 

FD

Maucq

1560 «Ely Maucq» Ladeuze; var. de Maque?

 

JG

Maucq

Wsch. W. var. van Maque.

 

FD

Maucquoi

-oy, Mauquoi, -oy, Maquoi. Nom d'origine: w. topon. liég. ma cwè 'mauvais coin', cf. Macoir, Macoy, Maquoit.

 

JG

Maucquoy

zie Macor.

 

FD

Maud

Maun- -e, -ens. V. MAD.

 

EV

Maud(ens)

zie Mahau(t).

 

FD

Maudelaire

Peut-être var. de Mandelaire (= fa­bricant de mandes, mannes), mais pourrait être aussi une var. de Madelaire, cf. moy. fr. made-lare 'médiateur qui fait les affaires d'une suc­cession'FEW 16, 557a[FD],

 

JG

Maudoigt

BN kwade vinger.

 

FD

Maudoigt

Surnom: p.-ê. mal doigt 'mauvais doigt', mais très souvent il s'agit plutôt de mal doiti, avec anc. fr., norm. doit < lat. ductus ou dodus, cf. DicPatRom II. 1, 765.

 

JG

Maudoux

cf. Madou(x).

 

JG

Maudoux

Modoux: 1. Zie Madou(x). - 2. BN mal doux: weinig zacht, ruw. 1289 Pierre Maudous, Fleurus (HERB.).

 

FD

Maudri

Modery, Mod(de)rie: Patr. Rom. vorm van de Germ. VN mathal-rîk Vergadering-heerser': Madalricus, Madelricus (MORLET I).

 

FD

Maudron

Nom issu de l'anthrop. germ. amal-ran-nus > Amaltrannus (Fôrst. 94), avec aphérèse?

 

JG

Maudron

Patr. Afl. van Maudoux of Maudri.

 

FD

Mauduit

zie Maldoy.

 

FD

Maué

zie Mawet.

 

FD

Mauel

Mauël, zie Maul.

 

FD

Mauen

Mauën. Génitif de l'anthrop. germ. Mawo (Fôrst. 1118).

 

JG

Mauën

Mauen, zie Maillen.

 

FD

Mauer

1. Naar de woonplaats bij een muur, D. Mauer. - 2. BerBN voor Maurer: metselaar.

 

FD

Mauer

cf. Maurer?

 

JG

Mauermeister

D. BerN van de metselaarsmeester.

 

FD

Mauet

cf. Mawet.

 

JG

Mauet

zie Mawet.

 

FD

Mauffroy

zie Malfroid(t).

 

FD

Maufort

BN Mal fort: weinig sterk (HERB) of hypercorrect voor Monfort (vgl. Monfils < Maufïls).

 

FD

Maufort

Proven.    Monfort    (Dép.

Esneux)       (Prononc.       dialect). Synon. : Van Monfort.

 

EV

Maufort

Surnom: probabl. fr. mal fort 'peu fort, faible'.

 

JG

Maufroid

Maufroy, zie Malfroid(t).

 

FD

Maufront

avec nasalisation de ô long: Mon-front, -ond, Montfront Surnom: anc. fr. mau front 'mauvais front', de motivation peu claire.

 

JG

Maufroy

Moffroid. 1449 «Pierart Maufroit» AidesNamur, 1529 «Pasquier Mauffroid» Ladeuze, 16e s. «Estienne Montfrois» et «Jo-han Mondfroy» Châtelet; var. de Malfroid, nom issu de l'anthrop. germ. mathal-frid.

 

JG

Maugar

zie Malgar.

 

FD

Mauger

-é, Moger, Magier, Maelegheer, Malengier, Malingie, Malengé, Malleng(i)er, Mallinger, Mallentjer, Demaillinger: Patr. Germ. VN mathal-ger 'vergaderplaats-speer': Madalgerus (Dip.). 1268 Clais Malgher, 1281 Joh. Malger; 1374 Jan Malegheer, Ip. (BEELE); 1348 Watier Maughier, Dk. (TdT); 1369 Jan Malengier, Oud. (WALRAET); 146 e. Pierres Maugiers, Aubigny (DUPAS 40).

 

FD

Maugeri

Peut-être var. de Magery.

 

JG

Maugeri

zie Magery.

 

FD

Maugis

-uis, -uit, -uy, zie Magis.

 

FD

Maugras

Proven.     Dép.     Rebecq. ,,(Terrain) maigre". N° 237.

 

EV

Maugré

Proven. ,,Terres de mauvais gré, incultes". (Maulgré-Tout, Dép.

Wayaux). N° 237.

 

EV

Mauguis

-uit, -uy. Var. de Ma(u)gis (w. Mâdjis ' DL), nom épique?

 

JG

Mauhaud

Var. de Mahaut (Mathilde).

 

JG

Mauhaud

zie Mahau(t).

 

FD

Mauhin

Mauxhin, Ma(u)whin, Mausin, Mohin, Mo(h)sin, Mozin: LU W. ma vèhin, Fr. mal voisin: kwade buur. BN. Vgl. Quaeghebeur, Malvoisin. Ook PlN Mawhin in Neufchâteau-lez-Visé (LU). 1377 Malvesiens le berwetoir, Luik (RENARD

263); 1524 Collin Mauehin, Stavelot (J.G.); Ma(u)whin = Mau(x)hin (Par. 1972,310).

 

FD

Mauhin

Mauxhin, Mawhin. 1524 «Collin Mauehin» DénStavelotMy, 1569 «Lambert Mauhin» Verviers, 1619 «Mathieu Mau-wehin», 1644 «Ernotte Mauwehin dit le Mignon», 17e-18e s. «Maw(e)hin, Mauhin» Jalhay; nom d'origine: Mauhin, w. Mâhin,a Neufchâteau-lez-Visé, ou Mauvehin, à Char-neux (Lg) < lat. malus vicinus, w. ma vèhin, littér. rmal voisim, cf. É. Legros, BTD 27, 136. Dans quelques cas, p.-ê. nom personnel, cf. 1377 «Malvesiens le berwetoir» Anthr-Liège, qui n'est pas d'origine toponymique (BTD 26, 263).

 

JG

Mauhin

Proven.    Mawhin    (Dép. Neuf château-lez- Visé).

 

EV

Mauïen

Mauien, Mauyen, Mayen. Nom d'origine : Maillen, w. mauyin (Nr).

 

JG

Mauïen

zie Maillen.

 

FD

Maujean

Cra. mor. ,,Mal ( méchant) - -gent ou -Jean".

 

EV

Maujean

-jonnet, Ma(l)jean, Manjean, Monjean: BN: kwade Jan. Vgl. Quatannens. 1571 Johan dit Maljehan, Luik (RENARD 247).

 

FD

Maukels

zie Mackels.

 

FD

Maul

Mauel, Mauël, Maule: D. Maul: muil. Vgl. Muylle.

 

FD

Maulamée

Proven.  Malamée.   Dép. Chaussée-Nôtre Dame.

 

EV

Maulavé

zie Mauvais.

 

FD

Mauléon

1365 «Jehan Maulion» TailleMons, 1417 «Kaisin de Maulion» PolyptAth; sur­nom: mauvais Léon, cf. Lion, ou bien nom d'origine : Mauléon, nom de plusieurs localités du sud de la France (Hautes-Pyrénées, etc.).

 

JG

Mauléon

PlN (Htes-Pyr., Gers, Basses-Pyr.).

 

FD

Maulet

zie Malet.

 

FD

Maulrialmé

cf. Moriamé.

 

JG

Maulrialmé

zie Moriamé.

 

FD

Maumert

zie Mamert.

 

FD

Maumusson

1. PlN (Loire-Atl., Tarn-et-Gar., Gers). - 2. Veeleer mau: kwaad + moschon, muchon, dim. van Ofr. mosche: vlieg. Vgl. D. Quadflieg. 1490 Gillet Maumuchet, Dk. (TTT).

 

FD

Maunaert

zie Moenaert.

 

FD

Maunier

zie Mon(n)ier, Meunier.

 

FD

Maupa(s)

Proven.   Dép.  Malonne.

V. Malpas.

 

EV

Maupas

zie Malpas.

 

FD

Mauperon

Mau Peron: kwade Peron/Pierre.

 

FD

Maupertuis

PlN Mauperthuis (Seine-et-Marne), Maupertuis (Manche), Maupertus (Manche). 1278 Renerus Maberthijs, Lv. (HB 583).

 

FD

Maupertuis

Proven. ,,Mauvais écou­lement" (L.D.).

 

EV

Maupetit

Mopty, Montpetit: BN Mau (mal) Petit: kwaad-klein. BN.

 

FD

Maupin

Mopin, Monpain: PlN Mau Pin: slechte pijnboom, den (MORLET)?+1300 Grar Maupin; Maroie Maupine, Artesië (BOUGARD).

 

FD

Mauque

zie Maque.

 

FD

Mauquestiau

zie Maquestiau.

 

FD

Mauquoi

-oy, cf. Maucquoi.

 

JG

Mauquoi

-oy, zie Macor.

 

FD

Maur

1. N. de bapt. (St-Maur). — 2. Car. phys. Peau fondée. Varian­tes régionales : Maur-, Mo(u)r--ay, -eau(x), -el, -eels, -et, -eux, -ey, -iau. N° 255.

 

EV

Maur

Meur, Maure: Patr. Lat. HN Maurus of Germ. mor-naam.

 

FD

Maur-

-ice, -issen. N. de bapt. 1. St-Maurice, chef de la Légion Thé-baine. — 2. V. MARU.

 

EV

Maur-

-oit, -oy. Proven. Maurois (Loc. fr.).

 

EV

Maur(e)au

Maurel, zie Morel.

 

FD

Maura

Zie Moras. Maurage: PlN Maurage (H). 1664 J.B. Mauraige ex Thesi(MULVI).

 

FD

Maurage

1365 «Gillot de Maurage des boni-lenghiers» TailleMons; nom d'origine: Man-rage (Ht).

 

JG

Maurcot

Patr. Marcot, dim. van VN Marc.

 

FD

Maurcot

Var. de Marcot, dimin. de Marc.

 

JG

Maure

Surnom: anc. fr. mor 'brun noir'FEW 6/1, 547b; comp. Moreau, etc.

 

JG

Maurer

Mauer. Nom de métier: ail. Maurer 'maçon'.

 

JG

Maurer

Meurer, de Meurers, Mur(r)er: D. BerN

 

FD

Maurer

Mhd. mûrxre: metselaar.

 

FD

Mauret

1424-25 «Luppart Mauret» DénHai-naut ; surnom : dérivé de Maure, cf. anc. ft. moret 'brun foncé' FEW 6/1, 548a.

 

JG

Mauret

-ey, zie Moret.

 

FD

Mauriac

Nom d'origine : Mauriac (Cantal).

 

JG

Mauriamé

cf. Moriamé.

 

JG

Mauriaucourt

zie Mariacour(t).

 

FD

Maurice

Morice. 1575 «Guillaume Maurice» DénFlorenville, 1589 «Jehan Maurice»Arbre-fontaine; prénom Maurice, du lat. Mauritius, nom d'un saint, chef de la légion thébéenne et martyr au 3e s.

 

JG

Maurice

zie Maurits.

 

FD

Mauricet

-isset, Morisset, Mor(r)issey, Morizet: Patr. Dim. van VN Maurice.

 

FD

Maurichon

Morichon: Patr. Afl. van Maurice.

 

FD

Mauriën

zie Mariè'n.

 

FD

Maurik, (van)

(van) Mourik, van Mouwerik, Mouriks, Mauriks: PlN Maurik (G). 1179 Thietmarus de Meldrike(LNT).

 

FD

Maurin

N° 1. Proven. Mauraing (Dép. Roisin). — 2. V. MARU.

 

EV

Maurin

Zie Morin.

 

FD

12:04 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.